Για την έρευνα νέων μεθόδων στο σύστημα προβλεπτικής συντήρησης, η ADMES κατασκεύασε στο εργαστήριο της προσομοιωτή βλαβών (machinery fault simulator) με σκοπό την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και μεθόδων εντοπισμού βλαβών σε μηχανολογικό εξοπλισμό.