Ζυγοστάθμιση

Η ζυγοστάθμιση είναι μια διαδικασία, κατά την οποία ελέγχεται και εάν είναι αναγκαίο, διορθώνεται, η κατανομή των περιστρεφόμενων μαζών ενός σώματος (άξονας, σφόνδυλος κ.ά.). Σκοπός της ζυγοστάθμισης είναι η ταύτιση του κατά μήκους κεντρικού άξονα αδράνειας του σώματος, με τον άξονα περιστροφής του, έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπία όλων των επί του σώματος επενεργουσών φυγοκεντρικών δυνάμεων. Έτσι μηδενίζονται ή περιορίζονται εντός προδιαγεγραμμένων επιτρεπόμενων τιμών οι δυναμικές καταπονήσεις των εδράνων, όπως και τα εύρη των προκαλούμενων ταλαντώσεων.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει την επιτόπια ζυγοστάθμιση εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

Πλεονεκτήματα

  • Δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του μηχανήματος.
  • Γρήγορος και ακριβής εντοπισμός σημείων αζυγοσταθμίας.
  • Μείωση του χρόνου παραμονής μηχανήματος εκτός λειτουργίας.
  • Εξάλειψη λαθών κατά την άρμοση του μηχανήματος.
  • Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για την μεταφορά και τη ζυγοστάθμιση σε μηχανές ζυγοστάθμισης.
αρχική

Επιτόπια ζυγοστάθμιση

Βάση ενός περιορισμένου αριθμού εξειδικευμένων μετρήσεων προσδιορίζουμε μεγάλη ακρίβεια το σημείο αζυγοσταθμίας του στρεφόμενου μέρους. Μετά την λήψη των μετρήσεων ακολουθεί η επεξεργασία και έπειτα η τοποθέτηση της δοκιμαστικής μάζας. Η εταιρεία μας γνωρίζοντας άριστα αυτή την διαδικασία έχει κατασκευάσει πρότυπους δίσκους ζυγοστάθμισης οι οποίοι προσαρμόζονται σε όλα τα μεγέθη αξόνων ώστε να πετύχει μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα στην ζυγοστάθμιση. Η κατασκευή των δίσκων είναι κατοχυρωμένη πατέντα στην εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας έχει κατοχυρώσει και κατασκευάσει πρότυπους δίσκους ζυγοστάθμισης οι οποίοι προσαρμόζονται σε όλα τα μεγέθη αξόνων. Η δυνατότητα αυτή σε συνδυασμό με την εμπειρία των τεχνικών μας επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των σημείων αζυγοσταθμίας των στρεφόμενων μερών χωρίς την ανάγκη εξάρμοσης τους.

Η κατασκευή δίσκων ζυγοστάθμισης είναι κατοχυρωμένη πατέντα της εταιρείας μας.

Είδη αζυγοσταθμίας

Η πιο απλή περίπτωση αζυγοσταθμίας. Συμβαίνει όταν σε λεπτό ομοιόμορφο δίσκο μάζας Μ [Kgr] που είναι συμμετρικός ως προς τον άξονα περιστροφής, προστεθεί μία μικρη μάζα m [gr] σε απόσταση r [mm].

Ζυγοστάθμιση

Μπορούμε να διορθώσουμε είτε προσθέτοντας ίση μάζα m [gr] στο εκ διαμέτρου αντίθετο σημείο (180⁰) ή να την αφαιρέσουμε. Η διόρθωση μπορεί να γίνει σε ένα επίπεδο και χωρίς να στρέψουμε τον άξονα. Στην πράξη περιστρεφόμενα μέρη με διάμετρο 7 – 10 φορές μεγαλύτερη του πάχους τους θεωρούνται , άτρακτοι ενός επιπέδου.

Η δυναμική αζυγοσταθμία σε τρεφόμενη άτρακτο είναι ο συνδυασμός στατικής αζυγοσταθμίας και αζυγοσταθμίας ροπής. Για να εκτελέσουμε ζυγοστάθμιση απαιτείται η στρέψη της ατράκτου και διόρθωση σε 2 επίπεδα.

Ζυγοστάθμιση

Είναι σπάνια περίπτωση. Σε αυτή την περιπτωση οι μάζες είναι τοποθετημένες κατά 180°γύρω από το κέντρο βάρους του.

Ζυγοστάθμιση

Η άτρακτος όπως είναι κατανοητό στατικά είναι ζυγοσταθμισμένη, δηλαδή δεν υπάρχει εκκεντρότητα ως προς το κέντρο βάρους του.

Ζυγοστάθμιση

Καθώς όμως η άτρακτος περιστρέφεται, θα δημιουργηθεί μια μεταβολή κατά τον άξονα αδρανείας του, και έτσι δεν θα είναι ευθυγραμμισμένος με τον άξονα περιστροφής του.

Για να διορθώσουμε την αζυγοσταθμία, πρέπει να στρέψουμε την άτρακτο και να κάνουμε διορθώσεις σε 2 επίπεδα.

ΑΙΤΙΑ ΑΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΑΣ

Τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν ανομοιόμορφη κατανομή περιστρεφόμενων μαζών, σε τεμάχια με ήδη εξισορροπημένες μάζες, μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω τρεις μεγάλες κατηγορίες:

Ανομοιογένειες στην κατανομή των μαζών, μπορούν να δημιουργηθούν κατά τη χύτευση (διάκενα, μη σταθερή πυκνότητα), τη συγκόλληση, τις θερμικές κατεργασίες, ή κατά την διάρκεια των κατεργασιών κοπής, λόγω μικρής ακρίβειας των εργαλειομηχανών, ή της δημιουργίας ψευδοακμών κ.α.

Ανομοιογένειες στην κατανομή των μαζών, μπορούν να δημιουργηθούν κατά τη χύτευση (διάκενα, μη σταθερή πυκνότητα), τη συγκόλληση, τις θερμικές κατεργασίες, ή κατά την διάρκεια των κατεργασιών κοπής, λόγω μικρής ακρίβειας των εργαλειομηχανών, ή της δημιουργίας ψευδοακμών κ.α.

Ανομοιόμορφα κατανεμημένες μάζες μπορούν να εμφανισθούν, κατά τη λειτουργία μιας περιστρεφόμενης μηχανικής διάταξης, λόγω φθοράς, επικαθίσεις ξένων σωμάτων και ουσιών, εξ αιτίας χημικών αντιδράσεων με το περιβάλλον, ένεκα αλλαγής μορφής λόγω παραμορφώσεως, ή και αλλαγής κατανομής φορτίων.

Πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στα γραφεία της εταιρείας μας

“Αν δεν πρόκειται να χαλάσει μην το συντηρήσεις, αλλά όταν χρειαστεί, κάντο σωστά”

Admes
Admes, @2016

Αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες για την Ζυγοστάθμιση?