Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

Ως Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) (ή Μη Καταστροφική Δοκιμή ή Μη Καταστροφική Αξιολόγηση) ορίζεται η επιθεώρηση, η δοκιμή ή η αξιολόγηση ενός υλικού, εξαρτήματος, μηχανισμού ή μηχανήματος χωρίς να προκληθεί φθορά ή καταστροφή του. Σκοπός του ΜΚΕ είναι ο εντοπισμός ελαττωμάτων, σφαλμάτων ή λειτουργικών αποκλίσεων.

Ο ΜΚΕ προσφέρει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η κατάσταση ενός υλικού / εξαρτήματος / μηχανισμού / μηχανήματος, να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του για χρήση, να ελεγχθεί η συμφωνία των χαρακτηριστικών του με τα ζητούμενα από τις προδιαγραφές, να εκτιμηθεί ο εναπομένων ωφέλιμος χρόνος ζωής του, να καθορισθεί ο χρόνος και το είδος / έκταση ενδεχόμενης συντήρησης ή επισκευής του.

Η εταιρεία εφαρμόζει τον ΜΚΕ σε υλικά, εξαρτήματα και συγκολλήσεις. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι:

 • Οπτικός Έλεγχος (Visual Testing – VT)
 • Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά (Penetrant Testing – PT)
 • Έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια (Μagnetic Particle Testing – MPT)
 • Έλεγχος με Υπερήχους (Ultrasonic Testing – UT)
 • Έλεγχος με Δινορεύματα (Eddy Current Testing – ECT)
 • Έλεγχος με Ραδιογραφία (Radiographic Testing – RT)
Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)
Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

Οι επιθεωρήσεις ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα ISO.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (VISUAL TESTING)

Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

Ο οπτικός έλεγχος είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος μη καταστροφικού ελέγχου. Αν και ως μέθοδος είναι γρήγορη και εύκολη στην εφαρμογή, εντούτοις είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας και απαιτεί εμπειρία. Δύναται να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια μίας κατασκευαστικής / παραγωγικής διεργασίας, και μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα ελαττώματα και την ακεραιότητα ενός υλικού / τμήματος / κατασκευής, τις παραμέτρους που επηρεάζουν την εργασία και τη γενική συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (PENETRANT TESTING)

Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

Πρόκειται για μία σχετικά απλή και ευαίσθητη μέθοδο που επιτρέπει την επιθεώρηση μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών και εξαρτημάτων. Έχει εφαρμογή τόσο σε μαγνητικά, όσο και σε μη μαγνητικά υλικά. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ελαττωμάτων που έχουν έξοδο στην επιφάνεια ενός υλικού, όπως ρωγμές (cracks), διπλώσεις (laps), πόροι (porosity), περιοχές συρρίκνωσης (shrinkage areas), αποφυλλώσεις (laminations), και παρόμοιες ασυνέχειες, με τη χρήση διεισδυτικών υγρών που θα εισχωρήσουν στα επιφανειακά αυτά ελαττώματα με τριχοειδή δράση. Αυτά τα ελαττώματα μπορεί να είναι σύμφυτα με το αρχικό υλικό ή να προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής / κατασκευής ενός υλικού ή να αναπτύσσονται κατά τη χρήση του υλικού ή να οφείλονται στη διάβρωση του.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (MAGNETIC PARTICLE TESTING)

Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

Ο έλεγχος MT είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση επιφανειακών ελαττωμάτων ή ελαττωμάτων που βρίσκονται πολύ κοντά στην επιφάνεια ενός υλικού. Εφαρμόζεται με ψεκασμό μαγνητικών σωματιδίων στην επιφάνεια ενός υλικού και ακολούθως με επιβολή μαγνητικού πεδίου για την επιθεώρηση της περιοχής ενδιαφέροντος. Οι επιφανειακές ή υποεπιφανειακές ασυνέχειες του υλικού, όπως ρωγμές και γραμμικά ελαττώματα, επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, προκαλώντας διαρροή στην εφαρμοζόμενη μαγνητική ροή, και προσελκύουν τα μαγνητικά σωματίδια. Κατά συνέπεια, τα μαγνητικά σωματίδια σκιαγραφούν το ελάττωμα και υποδεικνύουν τη θέση, το μέγεθος, το σχήμα και την έκταση του. Η εφαρμογή της μεθόδου περιορίζεται σε σιδηρομαγνητικά υλικά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ (ULTRASONIC TESTING)

Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

O έλεγχος UT είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους ΜΚΕ σήμερα για την ανίχνευση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εσωτερικών ασυνεχειών σε μέταλλα και άλλα υλικά. Πρόκειται για μέθοδο έλεγχο «όγκου» που απαιτεί εξειδικευμένο χειριστή / επιθεωρητή. Η βασική αρχή της μεθόδου περιλαμβάνει την κατεύθυνση ενός ηχητικού κύματος υψηλής συχνότητας μέσα στο υλικό σε μια προβλέψιμη πορεία, το οποίο αντανακλάται πίσω από κάθε διακοπή στη συνέχεια / γεωμετρία υλικού, όπως ρωγμές, πόροι, κοιλότητες, αποφυλλώσεις, αποκολλήσεις, κλπ. Η ανακλώμενη δέσμη λαμβάνεται από το δέκτη της συσκευής UT και παράγει ένα σήμα, το οποίο ενισχύεται και συνήθως εμφανίζεται σε μία κατάλληλη οθόνη, και στη συνέχεια αναλύεται για τον έλεγχο τυχόν ύπαρξης ελαττώματος και τον καθορισμό του είδους και της θέση του. Εγκλείσματα και άλλες ανομοιογένειες σε ένα υλικό, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μερική ανάκλαση ή σκέδαση των εκπεμπόμενων υπερηχητικών ηχητικών κυμάτων της συσκευής UT, μπορούν επίσης να ανιχνευθούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΑ (EDDY CURRENT TESTING)

αρχική

Ο έλεγχος με δινορεύματα αποτελεί μία μέθοδο μη καταστροφικού ελέγχου που βασίζεται στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Όταν σε έναν ηλεκτρικό αγωγό (εν προκειμένω στο πηνίο διέγερσης (excitation coil) του καθετήρα (probe) της συσκευής ελέγχου) εφαρμόζεται εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, τότε γύρω από τον αγωγό δημιουργείται ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Εάν ένα ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό (υπό εξέταση υλικό) βρεθεί μέσα στο εν λόγω μαγνητικό πεδίο, τότε προκαλείται σε αυτό ροή ηλεκτρονίων (δινορεύματα – eddy currents). Τα δινορεύματα δημιουργούν με τη σειρά τους δικό τους μαγνητικό πεδίο, το οποίο αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο που τα προκάλεσε (μέσω εμπέδησης). Αν σε κάποιο σημείο του υπό εξέταση υλικού υπάρχει ασυνέχεια ή μεταβολή στην ηλεκτρική του αγωγιμότητα / μαγνητική διαπερατότητα, τότε διαταράσσεται η ροή των δινορευμάτων και μεταβάλλεται το μαγνητικό τους πεδίο. Η μεταβολή αυτή ανιχνεύεται από τη συσκευή ελέγχου (είτε από ένα δεύτερο πηνίο (receiver coil) εντός του καθετήρα της συσκευής, είτε από τη μεταβολή του εναλλασσόμενου ρεύματος του πρωτεύοντος πηνίου (excitation coil)) και υποδεικνύει την ύπαρξη της ατέλειας μέσω αντίστοιχης ένδειξης στην οθόνη της συσκευής. Τα δινορεύματα χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά για ανίχνευση επιφανειακών και υποεπιφανειακών ελαττωμάτων, για εντοπισμό διάβρωσης, για μέτρηση πάχους υλικού, για μέτρηση πάχους επικάλυψης, για ανίχνευση του είδους του υλικού, για εντοπισμό θερμικής βλάβης, για έλεγχο θερμικής κατεργασίας, κα.

ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

Ο ακτινογραφικός έλεγχος χρησιμοποιείται όταν απαιτείται να επιθεωρηθεί ένα υλικό σε βάθος. Πρόκειται για μία μέθοδο ελέγχου «όγκου», η οποία μπορεί να ανιχνεύσει ελαττώματα που είναι εντελώς εσωτερικά και βρίσκονται αρκετά κάτω από την επιφάνεια. Εν γένει, η εφαρμογή της μεθόδου βασίζεται στην εκπομπή ακτινοβολίας X ή γάμα για την προβολή και αποτύπωση ασυνεχειών ενός υλικού σε ειδικό ραδιογραφικό φιλμ. Οι πηγές της ακτινοβολίας είναι συσκευές παραγωγής ακτινών X ή ραδιενεργά ισότοπα.

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται από φορητές συσκευές ακτινών Χ για να διαπεράσει την περιοχή ή το αντικείμενο ενδιαφέροντος και να αποτυπώσει το είδωλο σε βιομηχανικό φωτογραφικό φιλμ. Εν συνεχεία, το πιστοποιημένο και έμπειρο προσωπικό μας αξιολογεί / ερμηνεύει τις ληφθείσες ακτινογραφίες. Η όλη ακτινολογική διαδικασία γίνεται κάτω από εξαιρετικά αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας μπορεί να αναλάβει ειδικά καθήκοντα και ευθύνες στον τομέα των ΜΚΕ όπως:

 • Ερμηνεία προτύπων, προδιαγραφών και διαδικασιών ΜΚΕ και μετατροπή τους σε πρακτικές οδηγίες δοκιμών, προσαρμοσμένες στις πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Επανεξέταση συστήματος ελέγχου / διασφάλισης ποιότητας όσον αφορά εφαρμοζόμενους ΜΚΕ.
 • Έλεγχος / Επαλήθευση διαδικασιών συγκόλλησης και προσόντων συγκολλητών.
 • Ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δοκιμών σύμφωνα με ισχύοντες κώδικες, πρότυπα και προδιαγραφές.
 • Καταγραφή και αναφορά αποτελεσμάτων ΜΚΕ.

 

Πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στα γραφεία της εταιρείας μας

“Αν δεν πρόκειται να χαλάσει μην το συντηρήσεις, αλλά όταν χρειαστεί, κάντο σωστά”

Admes
Admes, @2016

Αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες για τον ΜΚΕ?